Mezinárodní výzva k zastavení zavádění 5G

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Albert Einstein proslavil výrok, že „Bůh nehraje v kostky“. Přesto prostřednictvím vysílání na Zemi a z vesmíru 5G světové vlády bezohledně hrají v kostky s budoucností života na Zemi.

Ještě předtím, než bylo navrženo 5G, desítky petic a výzev mezinárodních vědců, včetně Freiburger Appeal podepsané více než 3 000 lékaři, vyzývaly k zastavení rozšiřování bezdrátové technologie a moratoriu na nové základnové stanice.

V roce 2015 215 vědců ze 41 zemí oznámilo svůj poplach Organizaci spojených národů („OSN“) a Světové zdravotnické organizaci („WHO“). Uvedli, že „četné nedávné vědecké publikace ukázaly, že EMP [elektromagnetická pole] ovlivňuje živé organismy na úrovních, které jsou hluboko pod většinou mezinárodních a národních směrnic.

Nyní 302 891 signatářů z 216 zemí a území podepsalo mezinárodní výzvu k zastavení 5G na Zemi i ve vesmíru:

My, níže podepsaní vědci, lékaři, ekologické organizace a občané… naléhavě vyzýváme k zastavení zavádění bezdrátové sítě 5G (páté generace), včetně 5G z vesmírných satelitů…Rozmístění 5G představuje experiment na lidstvu a životním prostředí, který je je podle mezinárodního práva definován jako trestný čin.

MEZINÁRODNÍ ODVOLÁNÍ Zastavte 5G na Zemi a ve vesmíru

Výzva, která byla zahájena v roce 2018 , vyzývá OSN, WHO, Evropskou unii, Radu Evropy a vlády všech národů:

 • Přijmout okamžitá opatření k zastavení rozmístění 5G na Zemi a ve vesmíru.
 • Řídit se Úmluvou OSN o právech dítěte a rezolucí Rady Evropy 1815 informováním občanů, včetně učitelů a lékařů, o zdravotních rizicích (pro dospělé a děti) vyplývajících z radiofrekvenčního („RF“) záření.
 • Upřednostňovat a zavádět drátové telekomunikace namísto bezdrátových.
 • Zakázat bezdrátovému/telekomunikačnímu průmyslu prostřednictvím svých lobbistických organizací přesvědčovat úředníky, aby učinili rozhodnutí povolující další rozšíření RF záření.
 • Okamžitě jmenovat – bez vlivu průmyslu – mezinárodní skupiny nezávislých, skutečně nestranných EMF a zdravotnických vědců bez střetu zájmů, za účelem stanovení nových mezinárodních bezpečnostních norem pro RF záření.
 • Okamžitě jmenovat – bez vlivu průmyslu – mezinárodní skupiny vědců s odbornými znalostmi v oblasti elektromagnetických polí („EMF“), zdraví, biologie a fyziky atmosféry, za účelem vytvoření komplexního regulačního rámce, který zajistí bezpečné využívání vesmíru pro lidi a životní prostředí.

Shrnutí odvolání

Telekomunikační společnosti po celém světě jsou s podporou vlád připraveny zavést bezdrátovou síť páté generace (5G). Prakticky vše, co vlastníme a kupujeme, od ledniček a praček po krabice od mléka, kartáče na vlasy a dětské pleny, bude obsahovat antény a mikročipy a bude bezdrátově připojeno k internetu.

Kromě milionů nových základnových stanic 5G na Zemi a 20 000 nových satelitů ve vesmíru bude podle odhadů 200 miliard vysílacích objektů do roku 2020 součástí internetu věcí („IoT“) a jeden bilion objektů za několik let nazpět.

Co není široce uznáváno, je to, že to povede také k bezprecedentní změně životního prostředí v celosvětovém měřítku. 5G povede k masivnímu nárůstu nevyhnutelného, ​​nedobrovolného vystavení bezdrátovému záření. Navzdory širokému popírání jsou důkazy, že radiofrekvenční (RF) záření škodí životu, již ohromující. Hrozí, že tyto plány 5G vyvolají vážné, nevratné účinky na lidi a trvalé poškození všech ekosystémů Země.

Nashromážděné klinické důkazy o nemocných a zraněných lidech, experimentální důkazy o poškození DNA, buněk a orgánových systémů u celé řady rostlin a zvířat a epidemiologické důkazy, že hlavní civilizační choroby – rakovina, srdeční choroby a cukrovka – jsou z velké části způsobené elektromagnetickým znečištěním, tvoří literární základnu více než 10 000 recenzovaných studií. Musí být přijata okamžitá opatření na ochranu lidstva a životního prostředí.

Pozemní 5G

K přenosu enormního množství dat potřebných pro IoT bude technologie 5G při plném nasazení využívat milimetrové vlny, které se špatně přenášejí pevným materiálem. To bude vyžadovat, aby každý dopravce instaloval základnové stanice každých 100 metrů v každé městské oblasti na světě.

Každá základnová stanice 5G bude obsahovat stovky nebo tisíce antén zaměřujících několik laserových paprsků současně na všechny mobilní telefony a uživatelská zařízení v její servisní oblasti. Pravidla Federální komunikační komise USA („FCC“) povolují, aby efektivní vyzařovaný výkon paprsků 5G základnové stanice byl desítky až stokrát silnější než úrovně povolené pro současné základnové stanice.

Vesmírné 5G

Nejméně pět společností navrhuje poskytovat 5G z vesmíru z kombinovaných 20 000 satelitů na nízké a střední oběžné dráze Země, které pokrývají Zemi výkonnými, soustředěnými a řiditelnými paprsky.

Přestože energie dopadající na zem ze satelitů bude menší než z pozemních antén, bude ozařovat oblasti Země, které jiné vysílače nedosáhnou. Satelity budou umístěny v zemské magnetosféře, která má významný vliv na elektrické vlastnosti atmosféry. Změna elektromagnetického prostředí Země může být pro život ještě větší hrozbou než záření z pozemních antén.

Země, ionosféra a spodní atmosféra tvoří globální elektrický obvod, ve kterém žijeme. Je dobře známo, že biologické rytmy – lidí, ptáků, křečků a pavouků – jsou řízeny přirozeným elektromagnetickým prostředím Země a že blaho všech organismů závisí na stabilitě tohoto prostředí, včetně elektrických vlastností atmosféry. .

Tyto prvky našeho elektromagnetického prostředí již byly pozměněny zářením z elektrického vedení. Ale umístění desítek tisíc satelitů přímo v ionosféře i magnetosféře, které vysílají modulované signály o milionech wattů a milionech frekvencí, pravděpodobně změní naše elektromagnetické prostředí nad rámec naší schopnosti se přizpůsobit.

Škodlivé účinky radiofrekvenčního záření

RF záření má okamžité i dlouhodobé účinky. Rakovina a srdeční choroby jsou příklady dlouhodobých účinků. Změna srdečního rytmu a změny ve funkci mozku jsou příklady okamžitých účinků.

Syndrom, který se v bývalém Sovětském svazu nazýval nemoc z rádiových vln a dnes se ve světě nazývá elektromagnetická hypersenzitivita (dále jen „EHS“), může být akutní nebo chronický. Profesor Dr. Karl Hecht publikoval podrobnou historii těchto syndromů, sestavenou z přehledu více než 1 500 ruských vědeckých prací a klinické historie více než 1 000 jeho vlastních pacientů v Německu. Objektivní nálezy zahrnují poruchy spánku, abnormální krevní tlak a srdeční frekvenci, poruchy trávení, vypadávání vlasů, tinitus a kožní vyrážky. Subjektivní příznaky zahrnují závratě, nevolnost, bolest hlavy, ztrátu paměti, neschopnost soustředit se, únavu, příznaky podobné chřipce a srdeční bolest.

EHS by již neměla být považována za nemoc, ale za poškození toxickým prostředím, které postihuje stále větší část populace, odhadovanou již na 100 milionů lidí na celém světě, a které může brzy postihnout každého, pokud bude povoleno celosvětové zavádění 5G.

Více než 10 000 recenzovaných vědeckých studií prokazuje poškození lidského zdraví v důsledku RF záření. Mezi účinky patří:

 • Změna srdečního rytmu
 • Změněná genová exprese
 • Změněný metabolismus
 • Změněný vývoj kmenových buněk
 • Rakoviny
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Kognitivní porucha
 • poškození DNA
 • Dopady na celkovou pohodu
 • Zvýšené množství volných radikálů
 • Poruchy učení a paměti
 • Zhoršená funkce a kvalita spermií
 • Potrat
 • Neurologické poškození
 • Obezita a cukrovka
 • Oxidační stres

Účinky u dětí zahrnují autismus, poruchu pozornosti s hyperaktivitou (“ADHD”) a astma.

A existuje mnoho důkazů o škodlivosti různých rostlin a volně žijících živočichů a laboratorních zvířat. Byly zaznamenány i negativní mikrobiologické účinky.

Úplné znění výzvy „ International Appeal Stop 5G on Earth and in Space “ s odkazy na kopie výzvy v několika jazycích si můžete přečíst ZDE . V nabídce v horní části webové stránky je možnost „podepsat zde“, buď jako jednotlivec, nebo jako organizace.

ZDROJ: https://expose-news.com/2022/11/19/an-international-appeal-halt-rollout-of-5g/

Cílový přístav: klimatická neutralita, když musí lodě zpomalit

Celý článek si mŮžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Autor: Diep Le

Cesta do cílového přístavu klimatické neutrality je pro lodní dopravu ještě dlouhá. Zatímco nedostatek „zeleného“ paliva se stále nedaří vyřešit. Další problémy se námořnímu průmyslu rýsují jinde.

Podle vůle Komise EU a Mezinárodní námořní organizace (IMO) by měla být lodní doprava nejpozději do roku 2050 klimaticky neutrální. Do té doby mají být emise CO₂ tankerů, nákladních lodí a luxusních linkových lodí sníženy na nulu. Problém je v tom, že není k dispozici dostatek paliv šetrných ke klimatu, která by uspokojila poptávku průmyslu. Chybí také infrastruktura pro doplňování paliva do lodí. Vyplývá to ze studie „Námořní prognóza do roku 2050“ klasifikační společnosti DNV, o níž informoval zpravodajský portál VDI.

Jedno je jasné: cílem je co nejrychlejší odklon od fosilních paliv, jako je nafta nebo těžký topný olej. V námořním průmyslu se v současné době diskutuje o celé řadě alternativních pohonných koncepcí a paliv. Patří mezi ně vodík, čpavek, kapalný plyn, elektrické pohony a biopaliva. Mají jedno společné: žádný z nich není připraven pro trh nebo pro široké praktické využití.

Nedostatek „zelených“ paliv připravených pro trh nejen v lodní dopravě

Jak uvádí norský poskytovatel služeb DNV, ročně se na celém světě vyrobí 176 milionů tun čpavku a 98 milionů tun metanolu. To teoreticky odpovídá 45 % množství potřebného pro lodní průmysl. Tato paliva však nejsou považována za paliva první volby a označují se také jako „šedá“ paliva. Čpavek a metanol se totiž vyrábějí z fosilních paliv, jako je uhlí a plyn, nebo z jaderné energie. Velká část z nich navíc není vůbec k dispozici jako palivo, protože čpavek a metanol jsou potřebné v chemickém průmyslu, například jako suroviny pro hnojiva.

V celosvětovém měřítku se prosazují další projekty na výrobu klimaticky neutrálních paliv. Lodní průmysl však z těchto projektů pravděpodobně nebude mít velký prospěch, „protože klimaticky neutrální paliva budou potřebovat i jiná průmyslová a hospodářská odvětví“, uvádí zpráva VDI.

Projekt za miliardy na „zelený“ metanol

Tento problém pociťuje i lodní společnost Maersk. V příštích třech letech plánuje dánský lodní gigant uvést do provozu 19 již objednaných lodí, které mohou být poháněny „zeleným“ metanolem. Paliva však není dostatek, alespoň ne za přijatelné ceny. Označení „zelené“ palivo získá, pokud je vyrobeno například z obnovitelných zdrojů energie nebo biomasy.

Morten Bo Christiansen, vedoucí oddělení dekarbonizace společnosti Maersk, vysvětlil listu Financial Times (FT): „Dnes nakupujeme palivo od ropných společností. Nenabídli nám však „zelený“ metanol za cenu, kterou bychom mohli akceptovat.“ Podle internetových stránek „gCaptain“ investoři v současné době brzdí výrobu e-paliva. Energetické společnosti se raději soustředí na náhradu ruského plynu a ropy, než aby investovaly do čisté energie. Je tu však ještě jeden důvod: toxicita e-metanolu představuje bezpečnostní riziko, přiznal šéf společnosti Maersk Christiansen pro FT.

Dánský přepravní gigant odhaduje svou roční poptávku na přibližně 6 milionů tun e-metanolu. Společnost Maersk 3. listopadu oznámila miliardový projekt ve spolupráci se španělskou vládou. Cílem je vyrábět ve Španělsku dva miliony tun „zeleného“ paliva ročně. Investice činí téměř deset miliard eur. Společnost Maersk uzavřela podobnou spolupráci s Egyptem v březnu.

Pohonné hmoty pro lodní dopravu by mohly být dražší o 70 až 100 %

Ale i kdyby se podařilo vyrobit dostatečné množství elektronického paliva, zůstává otevřená otázka, jak se palivo dostane na lodě. Podle DNV jsou stanice pro tankování omezeny na deset oblastí po celém světě, včetně Středomoří, východního pobřeží Číny a východního pobřeží USA.

Má-li se tam přepravovat klimaticky neutrální palivo, bude třeba výrazně zvýšit kapacitu cisteren a rozšířit infrastrukturu v přístavech. Nákladný podnik. Odborníci odhadují, že by to stálo celkem 100 až 150 miliard amerických dolarů. Tyto náklady by se nakonec promítly do cen pohonných hmot. Pro lodní dopravu by to znamenalo, že dodávky pohonných hmot by mohly být o 70 až 100 procent dražší než v současnosti.

Tlak na provozovatele lodí roste

Přestože stále neexistuje řešení pro palivo, tlak na modernizaci technologií pro pohon lodí šetrných ke klimatu již roste. Námořní klastr Norddeutschland vydal k tomuto účelu pokyny.

Mezitím se staly závaznými četné předpisy pro zlepšení energetické účinnosti provozu lodí a některé z nich brzy vstoupí v platnost. Například na základě indexu EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index) bude muset téměř celá světová obchodní flotila od roku 2023 splňovat nové normy energetické účinnosti.

V závislosti na typech a velikostech lodí lze vypočítat maximální přípustnou hodnotu EEXI. Lodě, které nejsou v souladu s EEXI, budou muset přijmout opatření, aby splnily požadavky do 1. ledna 2023, uvádí směrnice. Nejpravděpodobnější možností je podle ní omezení výkonu motorů, což znamená, že budou muset zpomalit.

Slábnoucí poptávka po nákladní dopravě

V současné době si kontejnerové přepravní společnosti stěžují na slábnoucí poptávku po přepravě a klesající přepravní sazby. To vedlo odvětví ke „zrušení některých plaveb a dokonce k dočasnému pozastavení řady služeb na klíčových trasách východ-západ“, cituje „gCaptain“ analytika z „Alphaliner“. Dále uvádí, že rychlost poklesu vývozu z Číny vyžaduje radikální snížení kapacity.

Donedávna patřilo toto odvětví k vítězům krize. Sankce proti Rusku a krize s koronavirem způsobily, že poptávka po námořní dopravě a tím i sazby za přepravu v prvním čtvrtletí roku prudce vzrostly. To je však podle něj prozatím u konce.

„Přírůstkové zisky dosáhly vrcholu a v průběhu čtvrtletí se začínají normalizovat. Uvedl generální ředitel společnosti Maersk Søren Skou. „S válkou na Ukrajině, energetickou krizí v Evropě, vysokou inflací a hrozící globální recesí je na obzoru mnoho temných mraků,“ varoval Skou.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.

Zdroj:https://www.epochtimes.cz/2022/11/18/cilovy-pristav-klimaticka-neutralita-kdyz-musi-lode-zpomalit/?fbclid=IwAR25xfm_gzztDujpUQKjl5FWaNrx8c5ETxxaV7x4qg45KTFSmI95N1R1fQA

Australské banky zavedly systém sociálních kreditů propojením veřejných transakcí s jejich uhlíkovou stopou

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Banky, které zezelenají, ano, ale za jakou cenu? Commonwealth Bank , australská banka známá také jako CBA, která již odmítá umožnit svým klientům podporovat The Expose , se poprvé spojila s CoGo, startupem, který se specializuje na „řešení pro správu uhlíku“, aby vytvořili funkci, která monitoruje uhlíkovou stopu svých zákazníků prostřednictvím jejich transakcí.

V rámci tohoto partnerství může vybraná skupina zákazníků sledovat svou uhlíkovou stopu prostřednictvím aplikací online bankovnictví. Kromě toho si mohou zakoupit uhlíkové kredity, aby vyrovnali nadměrné emise z předchozích měsíců.

Zákazníci mohou v aplikaci zaplatit poplatek, který jim pomůže kompenzovat jejich stopu CO2.

Zákazníci dostanou upozornění, když jejich jednotlivé nákupy překročí „přijatelný“ uhlíkový průměr. Zákazníkovi by pak na telefon přicházely zprávy s pocitem viny, jako „právě bylo pokáceno 8 stromů“.

Směrem k povinnému sledování uhlíkové stopy?

Spojením rozsáhlého seznamu zákazníků banky se špičkovými schopnostmi společnosti CoGo budeme brzy schopni zákazníkům nabídnout zvýšenou transparentnost, aby mohli podniknout konkrétní kroky ke snížení své ekologické stopy, “ uvedl ředitel CommBank Group Angus Sullivan v prohlášení z 5. .

Dodal také : ‚Naše datová kapacita poskytne zákazníkům v průběhu času větší personalizaci, včetně podrobnějších informací o jejich uhlíkové stopě s možností kompenzovat jednotlivé transakce.‘

Banka vypočítá uhlíkovou stopu zákazníka na základě „transakcí provedených na vašich kreditních nebo debetních kartách Comm Bank“.

Říká se, že celostátní průměr pro emise uhlíku v kilogramech je 1 280 zatímco udržitelné číslo je kolem 200.

Tato připravovaná funkce bude v příštím roce dostupná všem zákazníkům bank. Původně prezentovány jako personalizovaná uhlíková stopa.

Commonwealth Bank říká, že data jsou soukromá a nejsou poskytnuta CoGo, a že nakonec budou data tak konkrétní, že je lze rozdělit na jednotlivé transakce.

Navzdory údajně lepšímu pochopení uhlíkových stop a jejich kompenzace stále existuje obava, že se takové programy stanou povinnými. To omezí individuální nákupy pod rouškou boje proti globálnímu oteplování.

Ve vědeckém časopise Nature čtyři klimatičtí experti nastolili myšlenku znepokojivého programu. Pro lepší kontrolu individuálních spotřebitelských výdajů na CO2.

Jakási osobní mapa, na které by byla uhlíková stopa vyjádřena v podobě kvót. Ty by se snižovaly v závislosti na nákladech na cestování, vytápění a elektřinu a na dalším domácím životním stylu.

Každý, kdo překročí limit v souladu s národními cíli každé země, by tak byl povinen nakupovat další jednotky na osobním trhu s uhlíkem. Přeprodej by prováděli ti, kteří mají jednotky k přeprodeji.

Připravily by zákazy cestování a další extrémní opatření přijatá vládami po celém světě během krize Covid-19 půdu pro určitou poslušnost vůči zavedení revidovaných opatření finanční kontroly pod rouškou debaty o klimatu?

Americký senátor Rand Paul již bil na poplach kvůli účastníkům Davosu, pro které „nezáleží na soukromí. […] Chtějí každého sledovat pomocí QR kódu“.

Řekl také: „Skutečné nebezpečí je zde ještě nebezpečnější než všechny jejich falešné starosti o uhlíkovou stopu,“ řekl. „Skutečným nebezpečím je, jak špatně se prezentuje vaše vláda v zemi, kde můžete volit tyto lidi. To by byla vláda, světová vláda, kde nemůžete o nikom hlasovat. Tohle je nejhorší noční můra všech.“

Opatření Commonwealth Bank je rovněž v souladu s opatřením Credit Suisse. Prostřednictvím studie „Tree Print“ evropská bankovní skupina také ukazuje prstem na západní životní styl tváří v tvář potřebám znovuzalesňování.

Výsledkem je, že pro udržitelný životní styl podle Pařížské dohody by se „ideální“ spotřebitel osprchoval pouze třikrát týdně, snědl by nejvýše 25 gramů sýra, jedl hmyz, absolvoval jen jeden krátký let ročně a  oblečení by si vypral pouze jednou za měsíc.

Ve Spojeném království jsme si již vědomi nechvalně známého „Nudge Unit“, který spolupracuje s britskými bankami na zavedení systému sociálních kreditů maskovaných jako sledování uhlíkové stopy.

Podle jednotky Nudge by banky měly využívat své „bohatství dat“ k poskytování „uhlíkové zpětné vazby“ o transakcích a zavádět odměny a pobídky ve stylu sociálního kreditu, aby podpořily „udržitelné chování“.

Posouváme se k systému čistého nulového sociálního kreditu založeného na udržitelném chování a vysoce kontrolované populaci.

Zdroj:https://expose-news.com/2022/11/15/australia-social-credit-bank-carbon-footprint/

Valné shromáždění OSN schvaluje rezoluci k „legalizaci mezinárodní loupeže“

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

15.11.2022

Valné shromáždění OSN většinou hlasů přijalo rezoluci, která zavazuje Rusko kompenzovat ztráty způsobené Ukrajině během konfliktu, a uznalo potřebu vytvořit speciální „mezinárodní mechanismus“, který by mu to umožnil.

Rezoluci v pondělí ve 193členném celosvětovém hlasování podpořilo 94 zemí. Přibližně 73 dalších států se zdrželo hlasování, zatímco 14 zemí hlasovalo proti. Mezi těmi, kdo hlasovali proti rezoluci, bylo mimo jiné samotné Rusko, stejně jako Čína, Írán a Sýrie.

„Je třeba vytvořit mezinárodní mechanismus pro odškodnění za škody, ztráty nebo zranění“  vyplývající z  „nesprávných činů“ Ruska na Ukrajině, říká rezoluce. Členové shromáždění by měli vytvořit  „mezinárodní registr“  , který by obsahoval nároky nebo údaje týkající se škod, ztrát a zranění Ukrajiny způsobených Ruskem, rozhodla OSN.

Přestože rezoluce Valného shromáždění OSN nejsou právně závazné, mají politickou váhu.

https://www.rt.com/news/566530-un-russia-ukraine-reparations/

Ruský zákonodárce poukazuje na pokusy legalizovat „mezinárodní loupeže“ na platformě OSN

Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN přijalo rezoluci k vytvoření mezinárodního registru škod, které Rusko údajně způsobilo Ukrajině

MOSKVA, 15. listopadu /TASS/. Na platformě OSN probíhají pokusy o legalizaci mezinárodních loupeží, řekl agentuře TASS šéf zahraničního výboru ruské Státní dumy (dolní komory parlamentu) Leonid Sluckij.

„Je to další protiruská rezoluce, kterou Západ prosadil ovlivňováním hlasování a vydíráním. Ve skutečnosti probíhají v rámci OSN pokusy legalizovat mezinárodní loupeže bez skrupulí. Charta OSN ani jiné mezinárodní zákony neopravňují Valné shromáždění OSN požadovat reparace,“ poznamenal.

Sluckij zdůraznil, že dokument, který je z právního hlediska „zpolitizovaný, jednostranný a absurdní“, bude dříve či později „bumerang na jeho autory“.

„Srbsko má právo požadovat od členů NATO reparace za škody, které způsobili bombardováním Bělehradu a zničením státnosti země, stejně jako Irák, Libye a Sýrie mají právo požadovat reparace. Natož na škody způsobené ekonomickým terorismem, který kolektivní Západ využívá při uvalování nezákonných sankcí, v neprospěch OSN,“ zdůraznil ruský zákonodárce.

Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN přijalo rezoluci k vytvoření mezinárodního registru škod, které Rusko údajně způsobilo Ukrajině. Dokument také uznává potřebu vytvořit mechanismus pro reparace. Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 94 ku 14 a 73 členů se zdrželo hlasování. Stálý představitel Ruska při OSN Vasilij Něbenzja řekl, že cílem rezoluce je legalizovat zabavení ruského majetku, který byl dříve zmrazen západními zeměmi.

https://tass.com/politics/1536571

OSN by měla schválit rezoluci o nápravě škod mnoha zemím USA — Medveděv

„Konec bude bolestný pro celé mezinárodní společenství. Obejdeme se bez takové organizace ‚sjednocených národů‘,“ řekl místopředseda Rady bezpečnosti Ruska

MOSKVA, 15. listopadu /TASS/. Po schválení rezoluce o ruských „reparacích“ Ukrajině by nyní Valné shromáždění Organizace spojených národů mělo vyzvat Spojené státy k reparaci škod způsobených Koreji, Vietnamu, Iráku, Jugoslávii a dalším zemím, řekl místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv řekl v pondělí.

„Měli by přijmout stejné doporučení o úplné reparaci škod, které Spojené státy způsobily Koreji, Vietnamu, Iráku, Jugoslávii a mnoha dalším zemím, které utrpěly Američany a NATO,“ dodal.

napsal na svůj  kanál Telegram a komentoval hlasování OSN o rezoluci uznávající nutnost vytvoření mechanismu pro nápravu škod způsobených Ruskem Ukrajině.

Jinak to „vypadá jako začátek agónie OSN jako klíčové mezinárodní instituce pro mezinárodní usmíření,“ zdůraznil. „Konec bude bolestný pro celé mezinárodní společenství. Obejdeme se bez takové „organizace Spojených národů“.

Rezoluce má podle Medveděva legalizovat plány Západu na využití zmrazeného majetku Ruska.

„Anglosasové se zjevně snaží seškrábat právní základ pro krádeže nezákonně zadrženého ruského majetku,“ dodal.

Mimořádné zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v pondělí schválilo rezoluci o zřízení mezinárodního registru škod údajně způsobených Ukrajině Ruskem a uznalo nutnost mechanismu náhrady ztrát. Pro dokument hlasovalo 94 zemí, 14 bylo proti a 73 se zdrželo hlasování.

https://tass.com/russia/1536561

Analýza

Zatímco mezinárodní geopolitické divadlo pokračuje, špionážní náčelníci z USA a Ruska jednají v Ankaře, aby zmírnili jadernou rétoriku a přijali opatření na „snížení rizik“, protože američtí slepičí jestřábi jsou v tom jen kvůli provizím z prodeje MIC a samozřejmě příležitost prát peníze daňových poplatníků .

Bílý dům rozhovory nepopřel a mluvčí Karine Jean-Pierre novinářům řekla, že kontakty se zaměřily na  „snížení rizik“.  Mezitím Peskov v té době pro WSJ řekl, že britský a americký tisk mají tendenci tisknout  „hoaxy“.

Türkiye se ukázal jako hlavní prostředník během ukrajinské krize. Koncem března hostila rusko-ukrajinské rozhovory, během nichž obě strany výrazně pokročily směrem k urovnání mírové dohody.

Jednání byla údajně torpédována Spojeným královstvím, když tehdejší premiér Boris Johnson v dubnu odcestoval do Kyjeva. Podle ukrajinských médií řekl prezidentu Vladimiru Zelenskému, že západní státy nepodpoří navrhovaný bezpečnostní pakt, o kterém se diskutovalo s Ruskem.

https://www.rt.com/russia/566501-russia-us-secret-talks/

S pokračující neschopností Američanů podniknout v USA rozhodnou akci proti nacistům a důsledným přístupem několika zemí, aby se zalíbily USA na jakýchkoli geopolitických fórech, bude vláda globální parazitické elity pokračovat i v dohledné době.

Možná nejsou tak mocní, jako kdysi byli, ale přesto by mohli mít významný vliv na vytváření invazivních státních politik, které některé země již mají chuť tak učinit. Například normalizace hromadného sledování ve jménu naší biologické bezpečnosti se nadále vyvíjí v zákulisí.

Ve skutečnosti se můžete podílet na globálním úsilí ochromit schopnost kabaly organizovaného zločinu Deep State pro genocidu a zároveň si užívat svobodu ve zdravotnictví tím, že definitivně bojkotujete Big Pharma .

Zdroj: https://geopolitics.co/2022/11/15/unga-approves-a-resolution-to-legalize-international-robbery/

Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi ZDE:

Mamutí krach kryptoměnové burzy FTX, podporované dokonce i Světovým ekonomickým fórem, byl zřejmě vyvolán za účelem zakrytí stop po praní špinavých peněz z vojenské pomoci amerického Kongresu pro Ukrajinu! Obrovské objemy válečné pomoci totiž Ukrajina namísto nákupu zbraní použila na investice do FTX burzy mladičkého a nezkušeného bankéře, ze které následně peníze zmizely a hned potom stopy zakryl vyhlášený bankrot! Stopy vedou k Demokratické straně! Demokraté si podle všeho poslali peníze sami sobě přes Ukrajinu!

Pokud se trochu zajímáte o kryptoměny, tak vám během týdne nemohl uniknout obrovský otřes na trzích se všemi digitálními aktivy a obrovský propad Bitcoinu a dalších měn, který byl způsoben krachem a právě před 2 dny vyhlášeným bankrotem jedné z největších kryptoměnových burz na světě, burzy FTX. Tato burza obchodovala své vlastní cenné papíry v podobě FTX tokenů a sloužila jako kryptoměnová burza ve stejné podobě jako třeba Binance nebo Coinbase.

Na rozdíl od těchto dvou zmíněných burz byla ale FTX úzce napojena na politiky Demokratické strany v USA a na Kongres, a rovněž v neposlední řadě na Ukrajinu, která přes tuto burzu obchodovala svá digitální aktiva. Vyšetřování nyní ukazuje, že z burzy zmizely beze stopy miliardy a miliardy dolarů, po kterých se slehla země v důsledku bankrotu FTX.

Samuel Bankman aka “Bankman-Fried” (30)

Šéfem FTX byl Sam Bankman-Fried, vlastním celým jménem Samuel Bankman, 30-letý americký židovský bankéř v oblasti digitálních aktiv a štědrý dárce Demokratické strany a bývalý generální ředitel nyní zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX, financoval kampaně členů Kongresu, kteří dohlížejí na Komisi pro obchodování s komoditními futures (CFTC), jeden z klíčových orgánů pověřených regulací kryptografického průmyslu, který je předmětem Bankman-Friedova agresivního lobbingu, panečku. Burza napojená přímo na burzovní kontrolní orgán, na velké hochy, kteří spolu mluví. A hádejte, kdo krach burzy teď vyšetřuje? No přece ti samí lidé z regulačního CTFC, u kterých celou dobu lobboval. Na svém Twitteru potom napsal: “Sorry, posral jsem to!

Mladičký americký bankéř z židovské rodiny vyvedl většinu klientských aktiv z burzy do své vlastní soukromé firmy

Bankman-Friedova FTX je v současné době vyšetřována [1] CFTC a Komisí pro cenné papíry (SEC) poté, co Bankman-Fried údajně přesunul 10 miliard dolarů klientských aktiv ze své krypto burzy FTX do své soukromé obchodní společnosti Alameda Research, a na jeho burze došlo vzápětí ke krizi likvidity, která přiměla společnost k podání návrhu na bankrot [2]. Před zahájením vyšetřování ze strany agentury se však Bankman-Fried agresivně ucházel o přízeň CFTC – a financoval několik klíčových zákonodárců pověřených dohledem nad touto agenturou a sypal jim peníze do jejich volebních pokladen.

 

FTX je totiž spojena s Ukrajinou. Deník Washington Post 3. března uvedl [3], že Ukrajina obchoduje s kryptoměnami. Podle blockchainové analytické firmy Elliptic ukrajinská vláda od soboty shromáždila více než 42 milionů dolarů v kryptoměnových darech a digitální umělecká díla včetně limitované edice v hodnotě zhruba 200 000 dolarů. Výzvou je, jak země tato aktiva zpeněží, aby mohla financovat své válečné potřeby. Uprostřed ruské invaze na Ukrajinu se přihlásil generální ředitel společnosti FTX Sam Bankman Fried, že pomůže [4] projektu krypto-dárcovství pro Ukrajinu. Skromně oznámil, že FTX bude podporovat ukrajinské ministerstvo financí a další komunity při sběru krypto-darů pro tuto zemi. Ukrajinská vláda obdržela více než 60 milionů dolarů v krypto-darech z celého světa.

FTX jako velkokapacitní průtoková pračka na praní peněz v pracím cyklu “tam a zase zpátky”

Generální ředitel FTX Sam Bankman Fried zdůraznil, že válka na Ukrajině se vleče. Země plně potřebuje humanitární pomoc a přístup ke globální finanční infrastruktuře. Upozornil také na sankce a krypto během takové situace. Naznačil, že krypto burzy by měly vážně prosazovat sankce vyhlášené vládou. FTX napříč všemi svými regulačními a politickými snahami zdůraznila, že aktivní koordinace a komunikace s regulačními orgány a tvůrci politik je zásadní pro zajištění toho, aby zákony a pravidla dosáhly zamýšleného výsledku, uvádí se v dopise FTX. Jenže, to všechno byly jen politické kecy, ale v zákulisí FTX se jel těžký organizovaný zločin.

Bankman obklopený svými právníky během vyšetřování před Komisí pro cenné papíry

Demokraté v Kongresu poslali na Ukrajinu na údajné nákupy zbraní pro ukrajinskou armádu desítky miliard dolarů, ale pak tyto peníze vyprali zpět do kapes a fondů demokratů v USA, a to právě přes burzu FTX a soukromou firmu Alameda Research. Bankman přitom daroval Demokratické straně do volební kampaně před Kongresovými volbami oficiálně 36 milionů USD [5], což je ale jen kapka v moři toho, co zmizelo z burzy FTX od více než 5 milionů investorů. Nyní společnost FTX zkrachovala, aby zametla stopy po praní peněz na trase USA -> Ukrajina -> FTX -> Alameda Research -> USA a prostředky tak nejsou k nalezení.

Kam byly tunelovány peníze z FTX? Do tzv. sifonových firem, které nic hodnotného negenerují, pouze inkasují peníze v podobě investic od FTX anebo Alameda Research, a tím vyvádějí a tunelují peníze z burzy FTX

Ukazuje se, že desítky miliard americké “vojenské pomoci” Ukrajině, které měly být údajně použity na boj proti Rusku, byly peníze, které Ukrajina NEPOUŽILA na boj proti Rusku, ale místo toho je investovala do FTX! A jak se můžete dohadovat podle podání žádosti o bankrot, nyní se zdá, že všechny peníze jsou pryč. Ano, čtete správně: Místo aby Ukrajina použila americkou vojenskou pomoc na boj proti Rusku, “investovala” část nebo všechny peníze do FTX, a nyní to vypadá, že všechny peníze zmizely.

Mladý Samuel byl štědrým sponzorem Demokratů a členů Kongresu

Vypadá to, že šéf FTX Sam Bankman-Fried byl dárcem č. 2 pro Demokraty. Překonal ho pouze sám George Soros! Ukrajina tak dostávala peníze z USA a Kyjev je obratem posílal zpátky do USA na burzu FTX a FTX je z burzy vyvedla do firmy Alameda Research a odtamtud je převedla demokratům, kteří původně hlasovali v Kongresu pro jejich poslání Ukrajině. Je to čisté,  zločinné praní špinavých peněz a zločinné spiknutí s cílem porušit zákony o financování volebních kampaní. Takže krach FTX je nyní spojen nejen s Ukrajinou, ale také s americkými demokratickými politiky, kteří dostali peníze od Sama Bankmana-Frieda na kampaň před právě skončenými volbami!

Burzu FTX propagoval i web Světového ekonomického fóra Klause Schwaba

Zkrachovalá firma FTX, která obchodovala s různými kryptoměnami, rovněž potvrdila, že došlo k “neoprávněnému přístupu” k jejím účtům, a to několik hodin poté, co společnost v pátek požádala o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11 zákona o bankrotech. Nový generální ředitel zkrachovalé společnosti John Ray III v sobotu uvedl, že FTX vypíná možnost obchodovat nebo vybírat finanční prostředky a podniká kroky k zabezpečení majetku zákazníků, jak na Twitteru uvedl hlavní právní zástupce FTX Ryne Miller. FTX rovněž koordinuje své kroky s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány, uvedla společnost.

Krach FTX vytvoří tlak na mohutnou regulaci krypto-assetových burz

O kolik peněz přesně jde, není jasné, ale analytická společnost Elliptic v sobotu odhadla, že na burze chybí účetně po bankrotu navíc 477 milionů dolarů. Dalších účetních 186 milionů dolarů bylo přesunuto z účtů FTX, ale mohlo jít o přesun aktiv FTX do privátních kryptopeněženek, uvedl spoluzakladatel a hlavní vědecký pracovník společnosti Elliptic Tom Robinson. Na sociálních sítích se vytvořila debata o tom, zda byla burza napadena hackery, nebo zda prostředky ukradl někdo ze zasvěcených pracovníků společnosti, což analytici kryptoměn nemohli vyloučit.

Tony Blair, Bill Clinton a Samuel Bankman

FTX byla donedávna jednou z největších kryptoměnových burz na světě. Když v pátek požádala o ochranu před bankrotem a její bývalý generální ředitel a zakladatel Sam Bankman-Fried odstoupil, chyběly jí už v té době miliardy dolarů, které jsou podle všeho mimoúčetní ztrátou. Společnost oceňovala svůj majetek na 10 až 50 miliard dolarů a podle žádosti o vyhlášení bankrotu uváděla více než 130 přidružených společností po celém světě.

Rozpad kdysi obří burzy vyvolává v odvětví šokové vlny, společnosti, které FTX podporovaly, odepisují investice a ceny Bitcoinu a dalších digitálních měn klesají. Politici a regulační orgány volají po přísnějším dohledu nad tímto těžkopádným odvětvím. Podle odborníků se sága stále vyvíjí. “Budeme muset počkat, jaké budou následky, ale myslím, že uvidíme padat další kostky domina a strašně moc lidí může přijít o své peníze a úspory,” řekla [6Frances Coppolová, nezávislá finanční a ekonomická komentátorka. “A to je opravdu tragické.”

Po bankrotu FTX začaly zůstávající zbytky aktiv mizet do privátních peněženek, ke kterým se likvidátor už nedostane

Načasování a rozsah přístupu, kterého předpokládaný hacker zřejmě dosáhl a odčerpal peníze z více částí společnosti, vedly Coppolovou a další analytiky k teorii, že mohlo jít o práci zevnitř. FTX v sobotu uvedla, že přesouvá co nejvíce digitálních aktiv, která lze identifikovat, do nového “správce privátní peněženky“, což je v podstatě způsob uložení aktiv offline bez možnosti vzdálené kontroly. “Vypadá to, jako by likvidátoři nejednali dostatečně rychle, aby zastavili nějaké odčerpávání prostředků z FTX poté, co vyhlásila bankrot, a to je špatné, ale jen to ukazuje, jak je tato věc složitá,” řekla Coppolová.

Zpočátku někteří lidé doufali, že snad všechny chybějící prostředky v účetnictví jsou dílem likvidátorů nebo konkurzních správců, kteří se snaží přesunout aktiva na bezpečnější místo. Bylo by však neobvyklé, kdyby se tak stalo v pátek večer, řekla Molly Whiteová, výzkumnice v oblasti kryptoměn a spolupracovnice Library Innovation Lab na Harvardově univerzitě. “Vypadalo to velmi odlišně od toho, co by mohl udělat likvidátor, kdyby se snažil zajistit finanční prostředky,” řekla. Whiteová také uvedla, že existují známky možného zapojení insiderů.

Zdá se nepravděpodobné, že by někdo, kdo není insider, mohl provést tak masivní hackerský útok s tak velkým přístupem do systémů FTX.” Kolaps FTX poukazuje na potřebu, aby byly kryptoměny regulovány více jako tradiční finance, řekla Coppolová. “Cyrpto už není v úplně rané fázi,” řekla. “Máme tu obyčejné lidi, kteří do něj vkládají své životní úspory.” A Samuel Bankman na to má jedinou reakci a omluvu: “Posral jsem to!

Bankman podle indicií vymyslel dvojitý tunel, jak vytunelovat v jednom systému dva subjekty naráz

Peníze nikdy ale nezmizí, pouze se přesouvají z kapes jedněch lidí do kapes jiných lidí. A v tomto obrovském podvodu se peníze určené původně pro Ukrajinu propraly přes FTX burzu a Alameda Research zpátky do kapes amerických demokratických kongresmanů a senátorů na jejich volební kampaň. Šéf burzy drze vyvede z burzy do své soukromé společnosti aktiva burzy, které z Alameda Research vyvede v “investicích” do desítek jalových tzv. sifonových firem kongresmanů a senátorů. Je to klasický tunel. A neuvěřitelné jsou vztahy mezi Bankmanem a Komisí pro cenné papíry. Obrázek níže to vysvětluje.

Bankman vystudoval M.I.T. a seznámil se tam s Caroline Ellison, ze které udělal šéfku firmy Alameda Research. Caroline je dcerou Glenna Ellisona, profesora ekonomie na M.I.T. a je to bývalý nadřízený Garryho Genslera, který v minulosti přednášel jako profesor na M.I.T. pod Ellisonem, ale v současné době je šéfem federální Komise pro cenné papíry. A Bankman je tak chráněný Genslerem a peníze se točí v kole. Všechno jedna rodina. Vytáhnout 16 miliard USD z burzy do soukromé firmy? No big deal!

Propojení Bankmana na šéfa Komise pro cenné papíry

A vlastně je to dvojitý tunel, to je novinka. Proč dvojitý? Protože Samuel Bankman tuneloval peníze hned skrze dva tunely. Prvním tunelem jsou peníze na vyzbrojení Ukrajiny, která peníze nasypala do Bankmanovy burzy FTX. A druhým tunelem je Alameda Research, přes kterou byla vytunelována samotná burza FTX. Takže došlo ke dvěma tunelům, k vytunelování peněz pro Ukrajinu a k vytunelování investic a majetků investorů na burze FTX, panečku. Dvojitý tunel!

A na konci celé operace už pouze insideři, kteří byli uvnitř FTX, vytahují ze zkrachovalé burzy do privátních peněženek, na které likvidátor nedosáhne, zbývající aktiva, de facto drobné v řádech stovek tisíc a nižších milionů dolarů. Takhle se to dělá dnes v Americe: Zfalšujeme znovu volby, zařídíme glitche a poruchy volebních mašin v Arizoně, v Pennsylvánii a v dalších klíčových státech, abychom si udrželi Senát a krok s republikány a celé volby si zaplatíme penězi, které jsme schválili pro Ukrajinu.

Takto a naráz se povedlo za pár dní vytunelovat burzu FTX

Jenom je musíme z Ukrajiny proprat zpátky do našich kapes. A pomůže nám Samuel z FTX a jeho firmička na výzkum. A po transakci se zametou stopy krachem burzy. Bankrot totiž vymazává pohledávky. Jako kdyby žádné peníze nikomu nezmizely. Jsou jen dvě věci, které všechno srovnají: Smrt a bankrot. Už je doufám jasné, proč americký Kongres jako šílený schvaloval peníze pro Ukrajinu. Schvalovali totiž peníze sami pro sebe. A vůbec bych se nedivil ani tomu, kdyby se teď Samuelovi stala, čistě náhodou, nějaká smrtelná “nehoda”, jako jsme viděli v roce 2009 po krachu Lehman Brothers v případě několika bankéřů napojených na tuto banku.

-VK-

Šéfredaktor AE News

ZDROJ:Aeronet News https://aeronet.news/mamuti-krach-kryptomenove-burzy-ftx-podporovane-dokonce-i-svetovym-ekonomickym-forem-byl-zrejme-vyvolan-za-ucelem-zakryti-stop-po-prani-spinavych-penez-z-vojenske-pomoci-americkeho-kongresu/

SCHWABŮV WEF NYNÍ V RÁMCI PROGRAMU VELKÉHO RESETU PROSAZUJE IMPLANTACI SLEDOVACÍCH MIKROČIPŮ LIDEM.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzu ZDE:

SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ FÓRUM (WEF) SE SNAŽÍ NORMALIZOVAT MYŠLENKU IMPLANTACE SLEDOVACÍCH ČIPŮ DO LIDÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU TĚL – VELMI KONTROVERZNÍ TECHNOLOGIE.

Autor: Sikh for Truth; editor Truth Talk UK

Internet těl (IoB) je biologickým pokračováním internetu věcí (IoT), který nám přinesl auta bez řidiče a chytré domácnosti.

Obojí je v rámci Velkého resetu součástí plánů pro budoucnost lidstva, které vymyslely elity Světového ekonomického fóra.

IoB potvrzuje jejich víru ve věčný přínos technologií a slibuje zlepšení našeho zdraví a prodloužení života. To je dobrá myšlenka, ne? Ne, smysl se vám vyjasní, jakmile jej pochopíte.

Klíčovým slovem jsou zde data. Data mají být v této nové technologické éře novou ropou. Naše telefony a Fitbity slouží ke shromažďování údajů o naší poloze, způsobu utrácení, vzdělání a ekonomickém statusu, politické loajalitě, krocích při chůzi a hladině kyslíku.

Prostřednictvím internetu těl však bude do našich těl zabudováváno stále více nanosenzorů a robotů, což z nás udělá kvantifikovatelnou informační platformu, kterou lze snadno komoditizovat a dokonce s ní na dálku manipulovat.

Díky shromažďování všech těchto údajů budou vlastníci dat schopni vytvořit velmi podrobné profily populace, které bude možné využít k posílení dohledu a bezpečnosti definované úřady.

Klaus Schwab, zakladatel WEF a zastánce Velkého resetu, se domnívá, že pandemie a výluky jsou příležitostí k rozšíření tohoto technologického využití, které „povede ke spojení naší fyzické, digitální a biologické identity“.

Jeho cílem je překonat naše lidská omezení integrací dostatečného množství technologií do těla a jejich zasazením do rámce čtvrté průmyslové revoluce.

V článku WEF 2020 „Sledování fungování našich těl může změnit naše životy“, který byl zveřejněn při oficiálním oznámení Velkého resetu v červnu 2020, Xiao Liu napsal: „Vstupujeme do éry „internetu těl“: Sbírání našich fyzických dat prostřednictvím řady zařízení, která mohou být implantována, spolknuta nebo nošena.“

„Díky analýze velkých objemů dat se nespočet každodenních činností a rozhodnutí může nakonec promítnout do našeho zdravotního profilu, který mohou vytvářet a udržovat nejen tradiční poskytovatelé zdravotní péče, ale také technologické společnosti nebo jiné subjekty.“

Nyní se k tomu přidává nový článek WEF zveřejněný 16. srpna 2022 s názvem „Augmented tech can change the way we live, but only with the right support and vision“, jehož autorkou je Kathleen Philips, viceprezidentka pro výzkum a vývoj ve společnosti IMEC.

Ta naznačuje, že „již děláme první kroky směrem k „rozšířené společnosti“.

Prosazuje myšlenku, že my lidé musíme být rozšířeni/spojeni s technologií, abychom mohli vykonávat tzv. chytré úkoly, a jejím cílem je, aby byla masová populace světa očipována: „Směřujeme k „odvážnému novému světu“? Jakkoli děsivě mohou čipové implantáty znít, tvoří součást přirozeného vývoje, kterým kdysi prošla nositelná elektronika.“

„Rozšiřující technologie budou pomáhat ve všech fázích života: Dětem ve vzdělávacím prostředí, profesionálům v práci i ambiciózním seniorům. Možností je mnoho.“

Vše je v mysli:
Obhajovala používání různých technologií, které budou bezpochyby prodávány jako pozitivní, jako jsou „implantáty spojené se zdravotním stavem“. Nebo pro „Někdo, kdo dlouhodobě užívá léky, může místo toho vyzkoušet implantát, který vysílá velmi přesné elektrické nebo optické impulsy“. A další augmentační a technologické pomůcky, jako jsou brýle, kochleární implantáty nebo protézy určené k obnovení ztracené nebo narušené funkce.

Mísí je však s mnohem zlověstnějšími aspekty, jako například: „Mozkové implantáty nás posouvají o krok dál a umožňují nám napojit se přímo na „operační systém“ těla.

Připouští, že „mozkové implantáty nemusí být první volbou v naší augmentované společnosti.“ To proto, že pro začátek půjde o subtilnější augmentaci, chytrá zařízení, digitální identity a biometrii.

WEF jasně dokládá, že implantace čipů do dětí by mohla být rodiči vnímána jako „solidní a racionální“ krok. WEF označuje rozšířenou realitu a podobné technologie za transformativní – potřebují však „správnou podporu, vizi a odvahu“.

„Jakkoli děsivě mohou implantáty čipů znít, tvoří součást přirozeného vývoje, kterým kdysi prošla nositelná elektronika. Sluchadla nebo brýle už nemají stigma,“ píše se v příspěvku na blogu.

„Jsou to doplňky a jsou dokonce považovány za módní záležitost. Stejně tak se implantáty vyvinou v komoditu.“

Všechna tato zdravotní data v reálném čase a internet těl vedou k programovatelné svobodě, programovatelným penězům a programovatelným lidem neboli „hacknutelným lidem“, jak je popisuje poradce WEF Yuval Harari.

V poslední době Amazon i Mastercard sledují své nové technologické platformy a rámce v maloobchodním prostředí.

Protože nyní „s úsměvem nebo mávnutím se placení v obchodě právě stalo osobním“. Společnost Mastercard nedávno spustila novou éru biometrických plateb, které mají zlepšit zážitek při placení u pokladny a k jejichž provedení bude stačit rychlý úsměv nebo mávnutí rukou.

A platební technologie Amazonu pro čtení z dlaně se rozšíří do desítek provozoven Whole Foods v Kalifornii.

Zákazníci budou moci platit za potraviny naskenováním dlaně u pokladních zařízení namísto použití hotovosti nebo karty, což je další důkaz nástupu bezhotovostní společnosti.

Společnosti Amazon a Mastercard doufají, že s využitím biometrických údajů a digitálních identit promění a zefektivní moderní maloobchodní prostředí pomocí biometrických pokladních služeb.

 

Již nyní jsme svědky zavádění globálních digitálních identit, jejichž první fází je zavádění aplikací v telefonech, ale další fáze by byla invazivnější a spočívala by v tom, že by vaše digitální peněženky byly zabudovány do vašeho těla v podobě implantátu internetu těl.

Ten byste mohli používat například k placení za věci a k ověřování vaší digitální identity u pokladen, což by uživatelům zajistilo „bezproblémovější placení“.

Začátkem tohoto roku vypracovalo Světové ekonomické fórum 46stránkovou zprávu, v níž vysvětluje své plány na celosvětovou jednotnou politiku správy údajů o digitální identitě.

Zpráva WEF definuje digitální identitu jako „elektronický průkaz totožnosti (…), který je ekvivalentem průkazu totožnosti fyzické osoby a který představuje způsob, jak poskytnout ověřené informace o osobě programu ke zpracování“.

Zpráva Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries, kterou sepsali členové pracovní skupiny WEF pro zprostředkování dat, popisuje, jak by tato iniciativa centralizovala data o sociálních médiích, daních, hlasování, dohledatelnosti potravin, zdravotní péči, telekomunikacích a obchodních a osobních transakcích.

„Efektivně by globálně umístěné centrální databáze spojily dohromady internet věcí (IoT), internet těl (IoB) a globální údaje o elektronickém obchodování, mimo jiné i v souvislosti s obchodními a osobními informacemi.“

WEF by proto rád viděl, aby byl IoB regulován jednotně po celém světě, a davoská elita neustále vyzývá k etickému řízení, což však nepopírá aspekty dohledu. Po odsouhlasení drakonických opatření maskovaných za službu vyššímu dobru by byli všichni špehováni stejně.

Podle zprávy WEF Global Risks 2019 se IoB do značné míry spoléhá na shromažďování biometrických údajů, které „umožní nové formy sociální kontroly“.

Ve stejné zprávě se píše, že se jedná o digitální panoptikum:

Tato transformační technologie – rozšířená realita – má v budoucnu změnit i naši práci a dokonce i způsob nakupování.

 

„Augmented Retail is Coming Soon in the Metaverse“ – prohlásil Mark Edward Rose na letošním setkání v Davosu. Jedná se o součást článku The Rise of the Stay-at-Home Economy.

Nyní se v maloobchodech zavádí biometrie, která nás má připravit na Metaverzi, jejímž jádrem je sociální inženýrství.

V Metaverzu budou lidé obývat také digitální neznámo a hlavní roli budou hrát digitální identity.

Víte, kdo další bude hrát hlavní roli? WEF. To je kdo. Zdá se, že elity v Davosu velmi touží řídit tyto nové pohlcující virtuální světy a kontrolovat výstupní data, aby mohly dále přetvářet společnost k obrazu svému technokratickému.

 

Na letošní akci WEF vystoupil hlavní představitel Pekka Lundmark, prezident a generální ředitel společnosti Nokia, a prohlásil, že „pokračující zrychlování technologické transformace bude znamenat, že chytrý telefon [jak ho známe] se stane zastaralým“.Všechny technologie budou přímo zabudovány do našich těl.“

Velký reset a s ním spojená širší čtvrtá průmyslová revoluce dramaticky rozšiřuje dohledový stát se sledováním dat a telefonů v reálném čase, digitální identitou a peněženkami zabudovanými do těla.

Začalo to povinnostmi, aby lidé dostávali digitální certifikáty pro cestování, a pak současným tlakem na globální digitální identity, které propojí všechny naše datové stopy a zdroje dat. Dalším krokem je rozšíření této technologie a její implantace do těl lidí, aby je mohla přímo monitorovat.

To vše se samozřejmě prodává pro pohodlí, které nám technologie podpoří, a zlepší celkovou kvalitu našeho života. Ale pod tím vším se neskrývá nic jiného než masové sledování, kdy by mohl být monitorován, pošťuchován a řízen každý náš krok.

Zdroj: THE EXPOSE https://expose-news.com/2022/11/12/wef-great-reset-tracking-microchips/

KAPITALISMUS STAKEHOLDERŮ (PARTICIPAČNÍ KAPITALISMUS) SVĚTOVÉHO EKONOMICKÉHO FORA JE JEN GLOBÁLNÍ FAŠISMUS POD JINÝM JMÉNEM

8. listopadu 2022

Pojem „fašismus“ byl původně vložen do Encyclopedia Italiana italským filozofem Giovannim Gentilem, který prohlásil, že „fašismus by měl být vhodněji nazýván korporativismem, neboť jde o spojení státní a korporativní moci“. Benito Mussolini si později přivlastnil zásluhy za citát, jako by ho napsal sám, ale je důležité to zmínit, protože tím vytyčíme primární účel ideologie, místo jednoduchého nálepkování lidí, které nemáme rádi, tímto nečestným prostředkem k podkopání jejich legitimity.

Celý článek si v audio verzi poslechněte zde:

KAPITALISMUS STAKEHOLDERŮ

Navzdory skutečnosti, že levičáci dnes často útočí na konzervativce jako na „fašisty“ kvůli naší touze chránit národní hranice a západní dědictví, pravdou je, že fašismus je hluboce zakořeněn ve filozofiích levicových myslitelů.

Mussolini byl dlouholetý socialista, člen strany, která velmi obdivovala Karla Marxe. Odklonil se od socialistů kvůli jejich touze zůstat neutrální během první světové války a pokračoval v prosazování kombinace socialismu a nacionalismu, což dnes známe jako fašismus. Adolf Hitler byl také socialista a obdivovatel Karla Marxe, podobně jako Mussolini. Je vlastně těžké najít, kde se od sebe Marx, komunisté a fašisté vlastně liší – zdá se, že hlubší smysl pro nacionalismus je jedním z mála sporných bodů.

Ačkoli Marx viděl existenci národních států jako dočasnou pro proletariát a pro vládnoucí třídu, poznamenal, že průmyslníci stejně stírají národní hranice. Marx argumentuje v Komunistickém manifestu s jistým optimismem: „Národní rozdíly a antagonismy mezi národy mají tendenci stále více mizet v důsledku rozvoje buržoazie, růstu volného obchodu a světového trhu a rostoucí uniformity průmyslových procesů a odpovídajících životních podmínek.“

Marx viděl rozvoj korporátní moci jako užitečný a další nezbytný krok k socialismu, když poznamenal, že akciové společnosti (korporace) a kreditní systém jsou: „Zrušení kapitalistického výrobního způsobu v rámci samotného kapitalistického výrobního způsobu.“

Jinými slovy, korporace jsou vnímány jako nástroj pro případný přechod k socialistické „utopii“ a zánik volných trhů. Opět vidíme, že mezi politickou levicí a fašisty je velmi malý rozdíl v motivu. Přirozený vývoj každé formy marxismu, komunismu, socialismu, fašismu atd. nakonec vede k jakési globalistické ideologii a vymazání kulturní separace. Metody se mohou mírně lišit, ale konečný výsledek je stejný. Někteří si myslí, že je to dobrá věc, ale ve skutečnosti je to docela toxické.

Globalismus vyžaduje zastřešující sociální dynamiku, jednotnou mysl úlu, jinak nemůže přežít. Pokud mají lidé možnost vybrat si nebo vytvořit lepší možnosti (nebo jiné možnosti) pro život, pak globalismus ztrácí význam. Existence volby musí být vymazána. Toto je chování, které politická levice plně přijala a je více než ráda, že může ruku v ruce spolupracovat s korporátními oligarchy, aby se jejich ideální systém stal skutečností. Dávno pryč jsou časy antikorporátních progresivistů – dnes MILUJÍ korporátní dominanci, ale jen pokud tyto firmy propagují a prosazují levicové modely společnosti.

Mussoliniho fašismus je u kořene samotné korporátní správy, které levičáci dnes tleskají a touží po ní. S fašisty mají společného mnohem víc, než si uvědomují.

Nový fašismus je přejmenovaná filozofie nejlépe reprezentovaná něčím, co se nazývá „kapitalismus stakeholderů“ (Stakeholder Capitalism – SHC). Je to termín, který často používají globalisté na Světovém ekonomickém fóru a šéf WEF Klaus Schwab. Mediálně přátelská definice kapitalismu stakeholderů je: Forma kapitalismu, ve které společnosti neoptimalizují pouze krátkodobé zisky pro akcionáře, ale usilují o dlouhodobou tvorbu hodnoty tím, že berou v úvahu potřeby všech svých zainteresovaných stran a společnosti jako celku.

Ale kdo jsou podle názoru WEF „všechny zainteresované strany“?

Nuže, podle Klause Schwaba je to celá lidské civilizace, nyní i v budoucnosti. Jinými slovy, cílem SHC je, aby korporátní lídři a globalistická byrokracie převzali odpovědnost za celý svět, nejen za své vlastní zaměstnance, akcionáře a zisky. A takoví vůdci by nejednali jako jednotlivci, ale jako kolektiv. Jinými slovy, SHC vyžaduje, aby všechny velké korporace jednaly jako jedna jednotka s jediným účelem a jednotnou kolektivistickou ideologií – ideologickým monopolem.

Jak říká Klaus Schwab:

„Nejdůležitější charakteristikou modelu stakeholderů (podílníků) dnes je, že podíly našeho systému jsou nyní jasněji globální. Ekonomiky, společnosti a životní prostředí jsou nyní navzájem těsněji propojeny než před 50 lety. Model, který zde představujeme, má tedy v zásadě globální povahu a dvě hlavní zúčastněné strany jsou také.

…To, co bylo kdysi vnímáno jako externality při tvorbě národní hospodářské politiky a rozhodování jednotlivých společností, bude nyní muset být začleněno nebo internalizováno do operací každé vlády, společnosti, komunity a jednotlivce. Planeta je tak středem globálního ekonomického systému a její zdraví by mělo být optimalizováno při rozhodování všech ostatních zúčastněných stran.“

Koncept SHC je ve své podstatě klamný, protože předstírá, že korporace budou hnány k odpovědnosti veřejností v rámci nějaké formy „podnikatelské demokracie“, jako by veřejnost měla hlasovat o tom, co korporace dělají. Ve skutečnosti to budou korporace, které budou říkat veřejnosti, co je přijatelné myslet a dělat, a korporace ve spojení s vládami využívající svou moc k potrestání lidí, kteří nesouhlasí.

Skvělý kouzelnický trik spočívá v tom, že tytéž sjednocené korporace používají štít „soukromého vlastnictví“ a obchodních práv jako prostředek k ovládání společnosti bez následků. Koneckonců, primárním principem konzervatismu a americké ústavy jsou práva soukromého vlastnictví. Takže zákrok k narušení korporátního řízení by byl porušením jednoho z našich vlastních milovaných ideálů. Zní to jako Hlava 22, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Jak již bylo zmíněno výše, korporace jsou ve svém samém jádru socialistickým konceptem: jsou vytvářeny prostřednictvím vládní charty, předává se jim právnická osoba a je jim poskytnuta zvláštní ochrana ze strany vlády. NEJSOU entity volného trhu a Adam Smith, původce většiny ideálů volného trhu, stál proti korporacím jako destruktivním a náchylným k monopolu.

Dokud korporace dostávají ochranu od vlády včetně měnových stimulů a záchrany, neměly by mít stejnou ochranu soukromého vlastnictví jako běžné podniky. Jsou to parazitické výtvory, cizí přirozenému obchodnímu světu. Ve společnosti založené na svobodě by byly demontovány, aby se zabránilo autoritářským výsledkům.

Kapitalismus stakeholderů je také neuvěřitelně arogantní premisa, protože předpokládá, že lídři korporací mají moudrost nebo objektivní inteligenci k tomu, aby rozšířili svou roli za hranice podnikání, do sociálních a politických sfér. To se již v mnoha ohledech stalo za vzniku velkého chaosu, ale otevřené korporátní řízení je konečným cílem a je všechno, jen ne objektivní nebo benevolentní.

Jaké jsou příklady tohoto druhu korporátní/politické správy (fašismu) v akci?

Co takhle cenzura sociálních médií Big Tech, která se TĚŽCE opře o konzervativce a bojovníky za svobodu? Co takhle důkazy o tajné dohodě mezi Big Tech společnostmi a vládou, jako je Bidenova administrativa a DHS úzce spolupracující s Twitterem a Facebookem na aktivním odstraňování hlasů a názorů, které se jim nelíbí? Co takhle korporátní lídři, kteří se dohodnou na zničení konkurenčních konzervativních sociálních sítí, jako Parler?

Co takhle půjčky ESG (Environmental, social, and corporate governance) financované korporátními sponzory, jako je Blackrock nebo globalistickými neziskovkami, jako je Rockefellerova nadace?

Pokud by všichni firemní věřitelé aplikovali ESG na své úvěrové praktiky, všichni jednotlivci a podniky by museli přijmout levicové sociální ideologie a pochybná environmentální tvrzení, aby měli přístup k úvěru. ESG je peněžní pobídka vytvořená korporátními elitami, aby udržela všechny ostatní podniky v zákrytu. Pokud to bude pokračovat, ESG by mohlo vyhladit politickou opozici vůči globalismu během jediné generace.

A co Rada pro inkluzivní kapitalismus? Toto je nejkřiklavější projev otevřeného globálního fašismu, jaký jsem kdy viděl, s peněžními elitami a politiky pracujícími ve shodě s OSN a dokonce i náboženskými vůdci, jako je papež František. Jejich cílem je zavést jednotnou centralizovanou světovou řídící platformu postavenou na agendách nastíněných v ESG a SHC, čímž se korporace stanou členy nové globální rady, kterou nazývají „Strážci“. Už se ani nesnaží zakrývat spiknutí, je to otevřeně přiznaná věc.

Klaus Schwab věnuje zvláštní pozornost tomu, aby často zmiňoval, že globální krizové události jsou „příležitostí“, kterých je třeba k tomu, aby se veřejnost dostala do náruče kapitalismu stakeholderů prostřednictvím bodu spojení zvaného „Velký reset“. To znamená, že si myslí, že k rychlejšímu posunu SHC je potřebná existence (nebo vytvoření) rošířeného strachu a zoufalství.

Je zřejmé, že globalisté jsou na zkracující se časové ose, i když je těžké říci proč. V posledních dvou letech strhávají masku rychleji než v předchozí dekádě. Je více než pravděpodobné, že do určité míry chápou, že pokud půjdou příliš pomalu, veřejnost bude mít čas postavit se proti nim na obranu.

Vykouzlí všechny druhy rozptýlení a obětních beránků, aby zabránili svobodně smýšlejícím lidem, aby udeřili zpět. Zaměří naši pozornost na Rusko, zaměří naši pozornost na Čínu, zaměří nás na užitečné idioty mezi levičáky. Zaměří na nás Rusko, Čínu a levičáky. Budou se nás snažit poslat do války, budou nás nazývat povstalci, budou nás nazývat teroristy, řeknou, že jsme celý kolaps začali a že jsme vinni za neduhy světa. Na ničem z toho nezáleží. Důležité je, že globalisté nahoře zaplatí cenu za škody, které způsobí.

Když je hlava hada odstraněna, teprve potom můžeme vyřešit, kdo je vinen; kdo byli hrdinové, kdo byli padouši a kdo byli idioti. Jen tak můžeme znovu budovat se skutečnou svobodou na paměti.

Pokud byste chtěli podpořit práci, kterou Alt-Market dělá, a zároveň dostávat obsah o pokročilých taktikách, jak porazit globalistickou agendu, přihlaste se k odběru našeho exkluzivního zpravodaje The Wild Bunch Dispatch. Více se o tom dozvíte ZDE.

Zdroj: https://alt-market.us/the-wefs-stakeholder-capitalism-is-just-global-fascism-by-another-name/

Nástroje technokracie: Technologie, které jsou vyzbrojovány proti lidem.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

V minulosti měli tyrani a diktátoři tvrdý limit, jak daleko mohou lidi zatlačit. Buď z logistických potíží, strachu z odporu nebo osvobození od jiných národů. Tyto tvrdé limity byly stále měkčí a měkčí, jak technologie postupuje. Nedávná historie ukázala stále se zvyšující centralizaci moci do stále menšího a menšího souboru kontrolních struktur.

My, jako světští lidé, jsme se podíleli na budování a udržování těchto kontrolních struktur. Téměř každá technologie umožnila lidem vyměnit soukromí, bezpečnost nebo svobodu za pohodlí. Technologie není ve své podstatě špatná, ale dovolit, aby tato síla zůstala bez kontroly, absolutně ano.

Nástroje technologie Technocracy od Libre Solutions Network

Součet toho, co svět buduje, není nic menšího než celoplanetární  zotročovací vězení , které nikdy předtím nebylo možné. Jednotlivé části vytvářejí zpětnovazební smyčky, které lidem velmi ztěžují odhad dlouhodobých dopadů.

Tyrani světa vyhrávají masivní závody ve zbrojení proti zbytku lidstva. Těmto systémům se nesmíme pouze vyhýbat, ale každý z nás je odpovědný za to, abychom zabránili jejich použití jako zbraně proti lidem.

Naše poslední šance

Tato doba je tak kritická, protože mocnosti, zoufale spěchají dokončit tento systém. Internet a schopnost lidí na celém světě koordinovat se a učit se jeden od druhého značně naklonily rovnováhu sil ve prospěch lidstva. Je prvořadé, abychom všechny ostatní rozdíly odložili stranou a zaměřili se na ochranu budoucnosti pro všechny lidi.

To znamená, že dokud nebudou technokrati zdiskreditováni a stíháni, na následujícím vůbec nezáleží:

 • Politická příslušnost
 • Náboženská příslušnost
 • Vzdělání
 • Kulturní zázemí nebo rasa
 • Fyzické vlastnosti, jako je pohlaví nebo postižení
 • Bohatství nebo chudoba
 • Cokoli dalšího, co vás napadne…

Pravdou je, že jediným užitečným ukazatelem, který máte pro to, komu lze věřit, je, pokud se  aktivně zaměřují na posilování lidské svobody a boj proti lidskému zotročení.

V tomto boji najdete lidi, kteří mají jiné přesvědčení než vy, často až ohromující. Je prvořadé, abyste tyto pocity odložili pro dobro všech. Vy i všichni ostatní na tom budete lépe. Ti, kteří dokážou oslovit ty se zásadními rozdíly, aby se postavili tyranii, budou nejdůležitějšími lidmi na světě.

Budoucnost, za kterou stojí za to bojovat

Toto není jen boj o přežití, je to šance vytvořit nový zlatý věk. Svržení tohoto zla otevře lidem nespočet možností, jak zlepšit svět kolem sebe. Plýtváním budováním těchto systémů, které mohly být použity pro mnohem lepší věci, byly způsobeny nevyčíslitelné škody.

Ukončení kontroly informací umožní lidem pracovat na poskytování skutečných řešení mnoha světových problémů. Zastavení cenzury léků odstraní mnoho zbytečného utrpení. Prostředky vynaložené na utlačování lidí budou uvolněny k řešení skutečných problémů. Stále budeme mít problémy a stále tu budou politické hádky, ale máme velmi reálnou příležitost napravit mnoho vážných křivd. Nikomu neslibuji utopii, pouze svět mnohem spravedlivější, než je ten náš současný.

Nástroje

Tato série vám pomůže lépe porozumět tomu, jaké technologie se používají jako zbraně proti lidem. Pouhé vyhýbat se jim nebo zůstat v nevědomosti nestačí k tomu, abyste se vyhnuli jejich účinkům. Velká část veřejnosti o těchto věcech neví, je životně důležité, abychom všichni byli schopni vysvětlit, co je na těchto kontrolních mechanismech špatného.

 1. Digitální měna
 2. Velká data a umělá inteligence
 3. Roboti, IoT a automatizace
 4. Online identita
 5. sítě
 6. Virtuální realita
 7. Smart Cities
 8. Transhumanismus
 9. Vypínání internetu
 10. Digitální měny centrální banky

o autorovi

Libre Solutions Network založil Gabriel, který je Kanaďan. Jeho mottem je „svoboda v digitálním věku“ a jeho cílem je vzdělávat lidi v tom, jak se osvobodit od „sledování pomocí dragnetů“ a algoritmické manipulace. Doufá, že to udělá:

 • Povzbuďte lidi, aby zlepšili své digitální soukromí a zabezpečení.
 • Vzdělávat lidi o efektivních řešeních dnešních digitálních výzev.

Spojení lidí se zájmem o svobodu online za účelem změny.

 • Zkoumání nových způsobů, jak rozšířit lidskou svobodu v kyberprostoru.

 

ZDROJ: The Exposé https://expose-news.com/2022/11/09/technologies-that-are-being-weaponised-against-people/

Na naších stránkách si také můžete přečísthttps://volnyblog.cz/impact-investing-globalni-system-socialnich-kreditu-osn/

https://volnyblog.cz/centralni-banka-turecka-planuje-spustit-cbdc-v-roce-2023/

a vše důležité najdete na:https://volnyblog.cz/

 

OD RHODY WILSON DÁLE  

Od Evropy přes Austrálii až po Etiopii se zavádějí digitální identifikační systémy a digitální měny, kousek po kousku a různými způsoby. Tony Blair a Světové ekonomické fórum samozřejmě také dělají svou část, aby věci posunuli dál. A nemělo by být žádným překvapením, že PayPal je jednou z organizací spolupracujících s Bank of England na implementaci digitální měny britské centrální banky („CBDC“).

Nový dánský digitální identifikační systém riskuje, že některé lidi vyřadí ze společnosti

Dánsko zavedlo nový digitální identifikační systém (MitID), který se stal výchozím ve čtvrtek 22. září. Existují však obavy, že unáhlené vyřazení předchozího systému (NemID) negativně ovlivní Dány, kteří nevlastní chytré telefony, a digitálně negramotné.

Dánové budou muset používat systém MitID pro přístup k finančním a vládním službám. Při přístupu ke službám, jako jsou daňová přiznání, budou vyzváni, aby pomocí aplikace MitID vygenerovali kód pro zabezpečený přístup.

Systém NemID měl také mobilní aplikaci, ale měl alternativy pro ty, kteří nemají chytré telefony, včetně brožury fyzických kódů a ručního generátoru kódů. K aplikaci MitID existují alternativy, ale společnost Finans Danmark (která provozuje systém ve spolupráci s dánskou agenturou pro digitalizaci) uvedla, že tyto alternativy budou k dispozici až příští rok.

Ředitel digitalizace Finans Danmark Michael Busk-Jepsen řekl místnímu  deníku Politiken  , že situace je „politováníhodná“ a vysvětlil, že „zobrazování kódu a čtečka kódů bohužel vyžadují větší množství analytické práce, než jsme původně očekávali.

Nedostatek offline řešení bude problémem, protože pro online nakupování v Dánsku jsou vyžadována digitální ID a NemID již nebude možné 31. října používat pro online nakupování. Tisíce Dánů by mohly zůstat bez přístupu k internetovým obchodům, včetně obchodů s potravinami.

Znovu publikováno z Reclaim The Net

Jste připraveni na digitální měnu euro?

Evropská centrální banka (ECB)  oznámila  , že spolupracuje s pěti společnostmi na vývoji prototypů pro DIGITÁLNÍ EURO. Jednou z těchto společností není nikdo jiný než Amazon.

Dalšími zapojenými společnostmi jsou španělská CaixaBank, francouzská Worldline SA, italská Nexi SpA a EPI.

„Cílem tohoto prototypového cvičení je otestovat, jak dobře se technologie za digitálním eurem integruje s prototypy vyvinutými společnostmi. Simulované transakce budou zahájeny pomocí front-end prototypů vyvinutých pěti společnostmi a zpracovány prostřednictvím rozhraní a back-end infrastruktury Eurosystému.

Bloomberg  uvádí  , že Evropská centrální banka bude pravděpodobně mezi prvními centrálními bankami vyspělé ekonomiky, které budou vydávat digitální měnu.

Projekt digitálního eura je v současné době ve dvouleté fázi vyšetřování a úředníci říkají, že by mohl dorazit již za několik let.

Nebylo by překvapivé, kdybychom viděli digitální měny, které jsou vázány na vaše digitální ID. Chcete-li získat přístup ke své digitální peněžence, budete se možná muset přihlásit pomocí digitálního ID pomocí rozpoznávání obličeje. To není přitažené za vlasy.

Přečtěte si celý článek ZDE


iProov přispívá obličejovou biometrií do konsorcia pilotního plateb pomocí peněženky digitálních ID EU

Na digitální peněžence EU se pracuje od poloviny roku 2021. V polovině září 2022 se iProov připojil ke konsorciu digitálních ID peněženek, aby se podílel na spuštění celoevropského pilotního projektu plateb využívajícího digitální peněženku EU.

Přesná role iProov není specifikována, ale předpokládá se, že jeho obličejová biometrická autentizace bude použita k zabezpečení onboardingu a možná i platebních transakcí.

Mezi technologické partnery konsorcia patří také Thales, Signicat a další. Konsorcium vede NOBID, Nordic-Baltic eID Project, se členy v Dánsku, Německu, Islandu, Itálii, Lotyšsku a Norsku.

Pilotní projekt konsorcia NOBID má být rozsáhlým testem vydávání peněženek, vydávání platebních prostředků prostřednictvím finanční instituce a přijímání plateb, např. u maloobchodníka.

Organizace je oddělená od EU Digital Identity Wallet Consortium.

Přečtěte si celý článek ZDE


Konsorcium pro více zemí se spojilo, aby zahájilo celoevropský pilotní projekt plateb pro peněženku digitálních ID EU

Nové vícenárodní konsorcium nejdůvěryhodnějších evropských expertů na identitu dnes, 14. září, oznámilo svůj návrh na realizaci pilotního projektu pro rozsáhlé přeshraniční platby, který je výrazně v souladu s cíli programu peněženky digitální identity Evropské komise. Šest zemí (Dánsko, Německo, Island, Itálie, Lotyšsko a Norsko) je součástí konsorcia, které vede NOBID (Nordic-Baltic eID Project).

Přečtěte si celý článek ZDE


Bank of England: Členství v CBDC Engagement and Technology Forums

Oznámení Bank of England dne 29. září 2021

Bank of England a HM Treasury oznámily členství na Fórech pro zapojení a technologie centrální banky pro digitální měnu („CBDC“). Vytvoření těchto skupin bylo oznámeno v dubnu 2021 společně s pracovní skupinou CBDC, která koordinuje průzkum potenciálního britského CBDC.

Technologické fórum se poprvé sešlo na konci září, zatímco Engagement Forum mělo své ustavující zasedání později v roce 2021. Programy a zápisy z jednání budou pravidelně zveřejňovány.

Seznam členů CBDC Engagement Forum a CBDC Technology Forum naleznete ZDE . Paul Bances, vedoucí globálního rozvoje trhu blockchainu, kryptoměn a digitálních měn, PayPal je členem CBDC Engagement Forum. PayPal nedávno zahájil koordinovaný útok na svobodu slova ve Spojeném království .

Institut Tonyho Blaira v Etiopii hledá najmout poradce pro strategickou komunikaci pro digitální ID

Výňatek z termínu uzávěrky inzerátů 2. října 2022

Poradce pro strategickou komunikaci bude poskytovat technické a strategické poradenství etiopské kanceláři Národního programu ID (NID) a podporovat její zapojení s interními a externími zúčastněnými stranami, včetně vypracování komplexní komunikační strategie pro zvýšení důvěry spotřebitelů a přijetí během zavádění Národního programu ID. Jedná se o smlouvu na plný úvazek na 12 měsíců se sídlem v Addis Abebě v Etiopii.

Dvě z klíčových povinností pro tuto roli jsou:

 • Spolupracujte s mezinárodními partnery (např. Světovou bankou) na vývoji komunikačních strategií a sad nástrojů pro program National ID.
 • Monitorujte mezinárodní a místní přítomnost programu ID a zmiňujte se o něm a zajistěte efektivní zastoupení NID na místních a mezinárodních scénách.

O Institutu Tonyho Blaira – Policy Futures. Naše práce v oblasti politiky budoucnosti zahrnuje tři široké oblasti:

 • Obnova centra: vypracování odvážného a inovativního programu domácí politiky, který pomůže obnovit centrum britské politiky;
 • Technika a veřejná politika: zkoumání politických výzev a příležitostí, které přináší technologická revoluce; a
 • Extremism Policy Unit: vytváření řešení navržených k řešení hrozby extremistických ideologií ve Spojeném království a po celém světě.

Celý popis práce čtěte ZDE . Vzhledem k tomu, že je běžnou praxí, že po uzavření výzvy k podávání žádostí jsou inzeráty pracovních míst odstraněny, níže přikládáme kopii pro budoucí použití.

Ethopia-Digital-ID-Strategic-Communications-Advisor download

Tony Blair prosazoval průkazy totožnosti minimálně od roku 2004. A od počátku „pandemie“ prosazoval očkovací pasy jako nikomu nic.

The Independent: Tony Blair říká, že lidé budou v budoucnu, 10. června 2020 (1 min) potřebovat „digitální ID“, aby prokázali „stav onemocnění“

Přečtěte si více:

Google investuje 1 miliardu dolarů do zlepšení přístupu k internetu v Africe

V říjnu 2021 Google oznámil, že v příštích pěti letech investuje v Africe 1 miliardu USD.

AfricaNews: Google investuje 1 miliardu dolarů do zlepšení přístupu k internetu v Africe, 6. října 2021 (1 min)

Proč chce Google skutečně investovat tak velké částky v Africe? Je to proto, že chtějí vidět Afričany prosperovat? Ne, Google není dobročinný ani nešíří dobrou vůli.

Téměř 7 měsíců poté, co technologický gigant odhalil investiční plán ve výši 1 miliardy USD, otevřel Google své první centrum pro vývoj produktů na kontinentu v Nairobi v Keni. Google již v roce 2019 otevřel centrum umělé inteligence v hlavním městě Ghany Accra.

Přečtěte si celý článek ZDE


Světové ekonomické fórum – Miliarda lidí nemá právní identitu, ale nová aplikace to plánuje změnit


Zajištění právní identity každého, včetně registrace narození, do roku 2030 je jedním z cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDG). To přimělo Světovou banku, aby v roce 2014 zahájila svou iniciativu Identifikace pro rozvoj (ID4D).

Digitální aplikace Josepha Thompsona využívá blockchain k ochraně digitální identity uživatele před rušením, takže je přístupná pouze osobě, jejíž ID vlastní. Jako digitální řešení je to v souladu s tím, kolik lidí v rozvíjejících se ekonomikách spravuje své finance pomocí chytrých telefonů.

Přečtěte si celý článek ZDE


Přečtěte si článek WEF zmíněný v tweetu výše ZDE

Společnost Transport Canada prorazila téměř 700 000 000 na digitálním ID plánu bez data zahájení tohoto schématu

Neexistuje žádné předpokládané datum spuštění projektu Known Traveler Digital Identity, který byl poprvé oznámen v lednu 2018, tedy téměř před pěti lety.

Podle návratky předložené v Dolní sněmovně v úterý 20. září utratila společnost Transport Canada k dnešnímu dni 428 671 USD na platy a 220 830 USD na neplaty.

Přečtěte si celý článek ZDE

Australský senátor navrhuje kryptografický zákon zaměřený na čínský digitální jüan

Australský politik Andrew Bragg chce zemi připravit na široké používání digitální měny čínské centrální banky, digitálního jüanu, podle návrhu zákona o digitálních aktivech představeného v pondělí 19. září.

Čína v současné době provádí přeshraniční zkoušky digitální verze své suverénní měny.

Braggův návrh „Digital Assets (Tržní regulace) Bill 2022“ identifikuje sedm čínských bank, včetně Agricultural Bank of China a Bank of China, které mají pobočky v Austrálii a mohou potenciálně usnadnit používání digitálního jüanu v zemi. Návrh zákona stanoví požadavky na zveřejnění pro tyto určené banky, včetně hlášení počtu australských podniků, které přijaly platby pomocí digitálního jüanu zprostředkované bankou, a celkového množství digitálního jüanu drženého v digitálních peněženkách australskými zákazníky určených bank. Jednotlivcům nebo subjektům, které poruší ohlašovací povinnosti, budou podle navrhovaných pravidel hrozit pokuty.

Austrálie musí být připravena na rozšířené používání digitálního jüanu v Pacifiku nebo dokonce v Austrálii, protože by to dalo „čínskému státu obrovskou moc, ekonomickou a strategickou moc, kterou dnes nemá,“ řekl Bragg během rozhovoru. na snídani RN v pondělí.

Přečtěte si celý článek ZDE

Digitální jüan přichází s datem vypršení platnosti: Utraťte, nebo zmizí

Zpráva z dubna 2021

Čína zkoumá data vypršení platnosti s nadcházejícím digitálním jüanem nebo DCEP, což znamená, že platnost měny vyprší, pokud nebude použita v určitém časovém rámci.

Digitální jüan je naprogramovatelný do té míry, že lze přimět měnu, aby vypršela, a tím nutí spotřebitele, aby ji spotřebovali do určitého data. Jedná se o zvrat v obskurní, nekonvenční inovaci měnové politiky známé jako měna Gesell: peníze s vypršením platnosti, která dává vydávající vládě zvýšený stupeň kontroly nad rychlostí peněz.

Důvod expirace. Programovatelné peníze, svázané s identitami reálného světa a univerzálně sledované centrální bankou, jsou jakoby náhražkou spotřebitele poslední instance. Každým rokem, kdy Čína bohatne, hraje domácí spotřeba větší roli (export tvořil 26 % čínského HDP v roce 2010 a 18 % loni). Pokud lze domácí spotřebu přísně kontrolovat, pak je to způsob, jak nejen zvýšit objem spotřeby, ale také kontrolovat rozptyl poptávky po zboží, které Čína vyrábí.

Přečtěte si celý článek ZDE

ZDROJ:The Exposéhttps://expose-news.com/2022/09/24/digital-ids-and-digital-currencies-are-coming/